Erä- ja luonto-oppaasi

Rekisteriseloste - EFR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
EFR oppilaat ja kouluttajat

Tämä on Seikkailukeskus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.8.2018. Viimeisin muutos 15.8.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Seikkailukeskus Oy
Makasiininkatu 2 (PL 175)
70100 Kuopio
info@seikkailukeskus.com
puh. 017 5808965

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kalevi Puomilahti
info@seikkailukeskus.com
puh. 017 5808965

3. Rekisterin nimi

1) EFR oppilasrekisteri

EFR ensiapukoulutukseen osallistuneiden henkilöiden rekisteri.

2) EFR kouluttajarekisteri

EFR kouluttajakurssille osallistuneiden henkilöiden rekisteri. Lisenssillä toimivien kouluttajien jäsenrekisteri ja sähköpostilista.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on EFR kursseilla käytetyn osallistujalomakkeen täyttäminen henkilön omilla tiedoilla osallistujan toimesta. Lomake ei ole sähköinen. Osallistujan tietoja ei voi kerätä muista rekistereistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

Rekisterin pitäminen EFR kurssin käyneistä henkilöistä ensiapukortin toimittamista varten.

Rekisterin pitäminen EFR kouluttajista tiedottamista, lisenssimaksua ja korttien toimittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi, osoite, puh. numero, sähköposti.

Tietoja säilytetään EFR organisaation ohjeen mukaisesti 7 vuotta kurssin päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

1) Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

2) Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kurssin aikana täytetyllä osallistujalomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EFR keskusorganisaatiolle Englannissa ja Yhdysvalloissa. Luovutettavien tietojen osalta PADI organisaatio on toimittanut GDPR selosteen erikseen.

Tietoja ei julkaista, eikä luovuteta muuhun kuin EFR oppilasrekisterin ylläpitämistarkoitukseen.

Tietojen vastaanottaja:

PADI AMERICAS REGIONAL HEADQUARTERS
AMERICAS OFFICE
30151 Tomas
Rancho Santa Margarita, CA 92688, USA
Phone: 800 729 7234 (US and Canada), +1 949 858 7234
Fax: +1 949 267 1267
Email: customerservice@padi.com

PADI EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA REGIONAL HEADQUARTERS

UNITED KINGDOM OFFICE
The Pavilions
Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE, England
Phone: +44 117 300 7234
Fax: +44 117 971 0400
Email: customerservices.emea@padi.com

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita